Jumuah Prayer Time at 12:45PM

  • Media

JUMUAH Prayer time at 12:45PM

Home MAKE SACRIFICE FOR YOUR LORD 2019.08.09-KHUTBAS-RABBİN-İÇİN-KURBAN-KES-AR

2019.08.09-KHUTBAS-RABBİN-İÇİN-KURBAN-KES-AR