TOKYO CAMİİ CUMA HUTBESİ “MERHAMET TOPLUMU”

khutba_eyecatch_14.JPG

MERHAMET TOPLUMU

Muhterem Müslümanlar!
Cenâb-ı Hakk’ın kullarına bahşettiği en değerli nimetlerden biri de merhamet duygusudur. Merhamet, Rabbimizin “Rahmân” isminin bir tecellisidir. Merhamet, kalp inceliği ve gönül yumuşaklığıdır. Şefkatli ve insaflı davranmaktır.

Âlemlere rahmet olarak gönderilen Peygamberimiz (s.a.s)’in en belirgin özelliği onun merhamet ve şefkatidir.1 Nitekim Kur’an-ı Kerim’de Peygamber Efendimiz (s.a.s)’in davranış şekli şöyle anlatılmaktadır. “Allah’ın rahmeti sayesinde sen onlara karşı yumuşak davrandın. Eğer kaba, katı yürekli olsaydın, onlar senin etrafından dağılıp giderlerdi…”2

Aziz Müminler!
Allah Resûlü (s.a.s), “Sizin en hayırlınız, ailesine karşı en güzel davranandır.”3 buyurarak eşlerin birbirlerine karşı insaflı ve merhametli olmalarını emretmiştir. “Bir genç, ihtiyar bir kimseye yaşından dolayı hürmet ederse, Allah da ona yaşlılığında kendisine hürmet edecek birisini hazırlar.”4 müjdesiyle dua ve bereket vesilemiz olan yaşlılara güzel muamelede bulunmayı tavsiye etmiştir.

“Her canlıya yapılan iyilikte bir sevap vardır.”5 buyuran Resûlüllah (s.a.s)’in şefkat ve merhametinden bütün canlılar gibi hayvanlar da nasibini almıştır. Rahmet elçisinin insanlığa takdim ettiği ilkeler üzerinde yükselen İslam medeniyetinde hayvanlara şefkat ve merhamet gösterilir.

Değerli Müminler!
Şiddet, öfke, kin ve nefretin yürekleri işgal ettiği günümüzde merhamet medeniyetinin birer mensubu olarak bize düşen, Rahmet Peygamberinin mesajlarına yeniden sarılmaktır. “Ben ancak rahmet olarak gönderildim.”6 buyuran Allah Resûlü’nün ilim, hikmet ve irfan mektebinde gönüllerimizi eğitmektir.

Hutbemi Peygamber Efendimiz (s.a.s)’in şu hadisiyle bitiriyorum: “Merhamet edene Rahman olan Allah da merhamet eder. Siz yerdeki bütün mahlûkata merhamet edin ki göktekiler de size merhamet etsin.”7

[1] Tövbe, 9/128.
[2] Âl-i İmrân, 3/159.
[3] Tirmizî, Menâkıb, 63.
[4] Tirmizî, Birr, 75.
[5] Buhârî, Müsâkât, 9.
[6] Müslim, Birr, 24.
[7] Ebû Dâvûd, Edeb, 58.


TOKYO CAMİİ CUMA HUTBESİ “MERHAMET TOPLUMU” (PDF)