TOKYO CAMİİ CUMA HUTBESİ “ONUN (S.A.S) ÇAĞRISI”

“ONUN (S.A.S) ÇAĞRISI”

Muhterem Müslümanlar!
Yüce Rabbimiz insanı en güzel şekilde yaratmış, sayısız nimetlerle donatmıştır. Kâinatı emrine vermiş, onu vahyin muhatabı kılmıştır. Rahmetinin bir tecellisi olarak nice peygamber göndermiştir.
Bütün peygamberler insanlığı Hakk’a ve hakikate davet etmiş, ebedi kurtuluşa çağırmışlardır. Bu çağrı, bütün peygamberlerin diliyle gelen ilahi hakikatin ortak çağrısıdır. Bu çağrı, kâinatın en şerefli varlığı olarak yaratılan insanoğluna yapılan bir yücelme çağrısıdır. Bu çağrı, insanı kula kul olmaktan kurtarıp gerçek özgürlüğe ulaştıran tevhid çağrısıdır. Bu çağrı, ilim ve irfanın, hikmet ve adaletin hâkim olduğu İslam medeniyetinin çağrısıdır. Bu çağrıya kulak veren yücelir. Bu davete icabet eden kurtuluşa erer.

Aziz Müminler!
Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyrulur: “Allah’a çağıran, salih amel işleyen ve ‘Kuşkusuz ben Müslümanlardanım’ diyenden daha güzel sözlü kimdir?”1 Hz. Muhammed Mustafa (s.a.s), bu ilahi çağrının son davetçisi, en güzel temsilcisidir. “Ben güzel ahlakı tamamlamak üzere gönderildim.”2 buyuran Peygamberimiz (s.a.s), imana ve güzel ahlaka davet etmiştir. Onun çağrısına kulak vermek, güzel ahlakı ile ahlaklanmak mümin için en büyük görevdir.

Kıymetli Müslümanlar!
Onun çağrısı ibadete ve kurtuluşadır. Rabbimiz, “Ey iman edenler! Rükû edin, secde edin, Rabbinize kulluk edin ve ahiret için faydalı işler yapın ki kurtuluşa eresiniz.”3 buyurmuştur.

Onun çağrısı iyilik ve takvayadır. Rabbimiz, “İyilik ve takvada yardımlaşın. Kötülükte ve düşmanlıkta yardımlaşmayın.”4 buyurmuştur.

Onun çağrısı birliğe ve kardeşliğedir. Rabbimiz, “Allah’ın ipine sımsıkı sarılın, ayrılığa düşmeyin.”5 buyurmuştur. O halde bizlere iki cihan selametinin yolunu gösteren bu çağrıya kulak verelim. İzzeti secdede, şerefi sadece Allah ve Resûlünün yolunda arayalım. Kurtuluşun imanla, huzurun İslam’la, nezih bir hayatın güzel ahlakla mümkün olduğunu unutmayalım.

[1] Fussilet, 41/33.
[2] İbn Hanbel, II, 381.
[3] Hac, 22/77.
[4] Mâide, 5/2.
[5] Âl-i İmrân, 3/103.


TOKYO CAMİİ CUMA HUTBESİ “ONUN (S.A.S) ÇAĞRISI” (PDF)