TOKYO CAMİİ CUMA HUTBESİ “İMANIN GEREĞİ: SALİH AMEL VE GÜZEL AHLAK”

“İMANIN GEREĞİ: SALİH AMEL VE GÜZEL AHLAK”

Muhterem Müslümanlar!
Yüce Rabbimizin rızasına ve ebedi kurtuluşa erebilmenin temel şartı imandır. İman, Allah’ın varlığına ve birliğine, O’nun peygamberlerine, meleklerine, kitaplarına, ahiret gününe, kaza ve kaderin Allah’tan olduğuna gönülden inanmaktır.
İmanın göstergesi ve hayata yansıması salih ameldir. Salih amel, imanla verdiğimiz kulluk ahdine vefa göstermek, bütün benliğimizle Allah’a teslim olmaktır. Cenâb-ı Hak Kur’an-ı Kerim’de imanla salih ameli birlikte zikretmiş ve imanını salih amellerle güzelleştirenleri şöyle müjdelemiştir: “İman edip salih amel işleyenler bilmelidirler ki, biz güzel iş yapanların karşılığını asla zayi etmeyiz.”1

Kıymetli Müslümanlar!
İmanımızı kemale erdiren ise müminin en temel özelliği olan güzel ahlaktır. Güzel ahlak, peygamberlerin vahiyden sonra ümmetlerine bıraktığı en büyük mirastır. Ahlâkî erdemleri kuşanmak, kötü davranışlardan kaçınmak, mümin için vazgeçilmez bir sorumluluktur. Allah Resûlü (s.a.s) bir hadislerinde şöyle buyurmaktadır: “Müminlerin iman bakımından en olgunu, ahlaken en güzel olanıdır.”2

Aziz Müslümanlar!
Yüce Rabbimiz iman ve salih amelle huzuruna varacak olan müminleri şöyle müjdelemektedir: “Kim de O’na salih ameller işlemiş bir mümin olarak gelirse, işte onlar için yüksek dereceler vardır.”3 Öyleyse, zamanın Ramazan’a aktığı bu ayları güzel başlangıçlara vesile kılalım. İmanımızla uyuşmayan eylemlerimizi terk edelim. Bu dünyadan göç etmeden önce kendimizi hesaba çekelim. İmanımızı sâlih amel ve güzel ahlakla taçlandıralım.

Hutbemi, Peygamber Efendimiz (s.a.s)’in şu duasıyla bitiriyorum: “Allah’ım! Senden güzel ahlakla bezenmiş sağlam bir iman ve ebedi kurtuluşa ulaştıracak ameller bahşetmeni istiyorum.”4

[1] Kehf, 18/30.
[2] Ebû Dâvûd, Sünnet, 15.
[3] Tâhâ,  20/75.
[4] İbn Hanbel, II, 321, Nesâî, es-Sünenü’l-Kübrâ, 9/14.


TOKYO CAMİİ CUMA HUTBESİ “İMANIN GEREĞİ: SALİH AMEL VE GÜZEL AHLAK”(PDF)